Advocaat

Chantal Janssen  

Tel: 0476 812 024
 Mail:

chantal@balance-law.be

Stationstraat 58
3070 Kortenberg

 

Advocaat bij de balie van Leuven

Juridisch advies

Door mijn ruime ervaring zowel aan de balie als in het notariaat sinds meer dan 20 jaar,  kan u bij mij terecht voor juridisch advies in volgende rechtsdomeinen:

  • Familierecht (echtscheidingen, regelingen omtrent kinderen tijdens of na de echtscheiding, onderhoudsgelden, afstammingsrecht, adoptie, naamswijzigingen, …)
  • Erfrecht (fiscale aangiften van nalatenschappen, vereffening-verdeling van nalatenschappen, schenkingen en testamenten, …)
  • Huurrecht
  • Koop-verkoopovereenkomsten
  • Algemene verkoopsvoorwaarden
  • Invorderingen van onbetaalde facturen
  • Betwistingen van facturen
  • Aannemingsovereenkomsten en bouwdossiers
  • Appartementsmede-eigendom
  • Beslagdossiers

Procedures

Vooraleer een conflict aan de rechtbank voor te leggen, tracht ik steeds met de cliënt na te gaan of een minnelijke oplossing mogelijk is.

Indien we niet tot een minnelijke regeling kunnen komen, sta ik u uiteraard bij in de gerechtelijke procedure voor de rechtbank en desgevallend nadien bij de notaris in alle materies die hiervoor zijn opgesomd.

Ik verzeker u hierbij de persoonlijke behandeling van uw dossier zonder tussenkomst van stagiaires of medewerkers.

Mijn ervaring in het notariaat en als bemiddelaar, biedt mij een bijkomende troef die mij toelaat een conflict vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

Tarieven

Het ereloon is de vergoeding voor de intellectuele prestaties en wordt per uur afgerekend aan een uurloon van 125 € (excl BTW).
De kosten betreffen enerzijds de externe kosten zoals deurwaarderskosten, rolrechten bij de rechtbanken en anderzijds de interne kantoorkosten (fax, mail, dactylografie, telefoon, dossierkosten, verplaatsingskosten enz.)
De tarieven hiervoor zijn de volgende
Opening dossier: 40 €
Brieven: 8 € per brief
Aangetekende brieven: 12,5 € per brief
Mail: 5 € per mail
Kopies: 0,50 € per kopie
Telefoon: forfait 50€/100€
Verplaatsingskosten: 0,50 € per km
Dactylografie: 10 € per pagina

Sinds 1 januari 2014 is op de prestaties van een advocaat BTW verschuldigd aan 21%. Op de prestaties als bemiddelaar is nog geen BTW verschuldigd.
Gerechtskosten en deurwaarderskosten of vertalingen worden bij wijze van provisie aan het effectief door het kantoor te betalen bedrag aangerekend.
Een eerste consultatie kost 50 €.
Bij de opstart van een dossier wordt een eerste provisie aangerekend in functie van de te verwachten prestaties. In de mate van het mogelijke  wordt er een raming gemaakt van het te verwachten kostenplaatje. Gelet echter op de onvoorspelbaarheid van een gerechtelijke procedure, is dergelijke raming nooit sluitend en derhalve ook onder alle voorbehoud.
Vervolgens worden regelmatig provisies opgevraagd aan de hand van provisienota’s die achteraf verrekend worden bij de tussentijdse of definitieve afrekening. Ieder dossier bevat een time sheet waarin alle geleverde prestaties gedetailleerd worden bijgehouden zodat de cliënt ook weet waar hij voor betaalt. Goede en duidelijke afspraken maken immers goede vrienden.